Beleidsplan Stichting Grenzeloos Zicht

Beleidsplan
STICHTING GRENZELOOS ZICHT

Beleidsplan Stichting Grenzeloos Zicht

Aard van de stichting en recente ontwikkelingen

Stichting Grenzeloos Zicht (voorheen Stichting Beheer Het Schild), hierna “de Stichting”, werd op 30 maart 1904 opgericht en is gevestigd te Arnhem.

Volgens artikel 2 van haar statuten, heeft de Stichting ten doel het bevorderen in Nederland en elders in de wereld van (a) de ontwikkeling en verbetering van de verzorging en rehabilitatie van visueel gehandicapten, (b) de opleiding ten dienste van deze zorg, (c) onderzoek op het gebied van blindheid en slechtziendheid, (d) het verstrekken van financiële ondersteuning voor zover deze kan strekken tot verwezenlijking van deze doeleinden, en (e) het verrichten van alle verdere werkzaamheden die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ter ondersteuning van vele, uiteenlopende projecten heeft de Stichting in de afgelopen jaren onder meer giften gegeven aan instellingen zoals Stichting Steunfonds Uitzicht (ten behoeve van diverse wetenschappelijke onderzoeken), Stichting leer anderen helpen, Stichting SeeYou (vroeger: Light for the World), Stichting Eye Care Foundation, Stichting Onderwijs voor Gambia (hulpmiddelen blindenschool), Stichting Eye for Zambia, Stichting Taal aan Zee en de Cure Adoa Foundation.

Conform haar statutaire doelstellingen heeft de Stichting door de jaren heen, maar in het bijzonder gedurende de periode van het vorige beleidsplan (2020-2022), de zorg voor visueel gehandicapten in zorgcentrum Het Schild in Wolfheze bevorderd. Richtte die zorg ten behoeve van visueel gehandicapten in Het Schild zich aanvankelijk op specifieke hulpmiddelen en overzichtelijke projecten die bijdroegen aan de verbetering van de woonomstandigheden en de service in zorgcentrum Het Schild, vanaf 2020 was vooral financiële steun meer en meer nodig om aanzienlijke en aanhoudende tekorten in de exploitatie van zorgcentrum Het Schild op te vangen.

Ondanks de zeer substantiële steun van de Stichting was uiteindelijk medio 2022 het faillissement van de exploitatiestichting Stichting Het Schild onafwendbaar. Gelukkig is de Arnhemse instelling Pleyade bereid gevonden om de activiteiten van zorgcentrum Het Schild voort te zetten. Daarover heeft Pleyade afspraken kunnen maken met de faillissementscurator van stichting Het Schild waaraan ook de Stichting vanuit haar positie een bijdrage heeft kunnen leveren. Eind 2022 heeft Pleyade vervolgens de eigendom van het vastgoed van het zorgcentrum in Wolfheze verworven waarmee de verbondenheid met de Stichting in formele zin is verbroken.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf personen, die hun werkzaamheden vrijwillig en belangeloos (zonder honorarium) verrichten. Eén van de bestuursleden is een oogarts.

De zittingstermijn van een bestuurder is 5 jaar. Herbenoeming is éénmaal mogelijk.

Werkwijze

Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar. Het bestuurslid, belast met het secretariaat, maakt daarvan verslagen op. In de vergaderingen worden besluiten tot financiële ondersteuning uitsluitend overeenkomstig de doelstelling genomen.

Besluiten tot ondersteuning van projecten voor oogzorg in Nederland en daarbuiten (ontwikkelingslanden) worden voorbereid door een commissie bestaande uit drie bestuursleden, onder wie de oogarts in het bestuur. Daartoe vinden, indien nodig, gesprekken plaats met de aanvragers.

Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van de Stichting geschiedt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt door een externe accountant, voorzien van een samenstellingsverklaring. Vervolgens stelt het bestuur de jaarrekening in een bestuursvergadering vast.

Periodiek vinden beleggingsbesprekingen met de huisbankier plaats, waarbij de beleggingen worden geëvalueerd. Sinds 2021 is het belegd vermogen van  de Stichting ondergebracht bij de afdeling vermogensbeheer van de huisbankier.

De inkomsten

Deze worden hoofdzakelijk gegenereerd uit belegd vermogen en voorts uit erfstellingen en legaten. Tot voor kort ook uit enige pachtinkomsten maar deze behoren tot het verleden als gevolg van het afstoten door de Stichting van de verpachte gronden.

De bestedingen

Het bestuur ziet er nauwlettend op toe, dat de uitkeringen uitsluitend worden besteed in overeenstemming met het statutaire, sociale en maatschappelijk doel. Gezien de financieel ongewisse tijden en de substantiële financiële steun die de Stichting de afgelopen jaren aan zorgcentrum Het Schild heeft gegeven en die de nodige gevolgen heeft gehad voor de omvang van het vermogen van de Stichting, volgt het bestuur de jaarlijkse uitgaven van de Stichting eens te meer met precisie.

U kunt hier het oorspronkelijk beleidsplan 2022 -2025 downloaden


Code Goed Bestuur

In 2016 is de Stichting lid geworden van FIN Vereniging van Fondsen in Nederland. Het FIN – overkoepelende organisatie van vermogensfondsen in Nederland – heeft met andere overkoepelende goede doelen organisaties een Code Goed Bestuur met de overheid onderhandeld.

De Code geeft een aantal voorwaarden, waaraan vermogensfondsen moeten voldoen, willen zij de hun toegekende belastingvoordelen behouden. De statuten van de Stichting zijn daarmee in overeenstemming. De Stichting dient jaarlijks de Verklaring Naleving FIN-normen Goed Bestuur in, die eenmaal in de vier jaar wordt getoetst. Dit is voor het laatst gebeurd in 2019.

Het beleid in 2023-2025

De eerder in dit beleidsplan beschreven recente ontwikkelingen, te weten (i) het wegvallen van Stichting Het Schild, (ii) het gegeven dat zorgcentrum “Het Schild” in Wolfheze onderdeel is geworden van Pleyade en (iii) het volledig afstoten van het vastgoed van de Stichting, maken dat de Stichting een periode van heroriëntatie en mogelijk herpositionering tegemoet gaat.

De Stichting heeft in april 2023 een statutenwijziging doorgevoerd tot aanpassing van haar naam alsmede van haar doelstellingen. Door deze aanpassingen heeft de verbinding met het voormalige zorgcentrum Het Schild te Wolfheze zoals geëxploiteerd door Stichting Het Schild, een einde genomen.

Voorts is de Stichting doende zich in 2023 te beraden of zij de zorg voor visueel gehandicapten door middel van ontwikkeling en verbetering van verzorging, rehabilitatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek, dit alles zowel in Nederland als elders in de wereld, wil blijven bevorderen als zelfstandige vermogensstichting dan wel of zij aansluiting zal zoeken bij een andere instelling met ANBI-status die zich eveneens de zorg voor visueel gehandicapten ten doel stelt. Mogelijk kan de Stichting met gebundelde krachten haar aangepaste doelstellingen beter en effectiever realiseren.

Als de Stichting binnen deze beleidsplanperiode een keuze maakt ten aanzien van haar herpositionering, leidt dat mogelijk opnieuw tot een tussentijdse aanpassing  van dit plan.

Wat er ook zij van de komende periode van heroriëntatie  en wellicht herpositionering, de Stichting zal conform haar statutaire doelstellingen de financiële ondersteuning voortzetten ten behoeve van instellingen, die – zowel in Nederland als daarbuiten – zich bezighouden met de opleiding, preventie, genezing en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van oogzorg.

Ook zal de Stichting de financiële ondersteuning van oogzorg in “arme landen” voortzetten. Deze ondersteuning geeft belangrijke resultaten. Met relatief kleine operaties kan blindheid c.q. slechtziendheid  worden opgeheven of voorkomen. De ondersteuning is met name gericht op verbetering van voorlichting aan en opleiding van blinden, opleiding van artsen en verpleegkundigen ter plaatse, en op de opbouw van eigen medische en preventieve zorg in de betreffende landen.

Het vermogensbeheer van de Stichting blijft gericht op instandhouding van het vermogen.

De opbrengsten uit vermogen zullen verkregen worden door middel van beleggingen in “veilige’ waardepapieren en deposito’s, een en ander zonder winstoogmerk.

Het bestuur volgt op het gebied van het vermogensbeheer een conservatief en op de lange termijn gericht beleid overeenkomstig het in juni 2023 nader vastgestelde Beleggingsstatuut (bijlage).

Slot

Na de recente moeilijke tijden rond zorgcentrum Het Schild zal de eerste tijd van deze planperiode wederom een onzekere zijn als het gaat om de strategische koers van de Stichting. Geen onzekerheid bestaat echter over het wenkend perspectief om een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan het bevorderen – in Nederland en elders in de wereld – van de zorg voor visueel gehandicapten door middel van ontwikkeling en verbetering van verzorging, rehabilitatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek, en financiële ondersteuning.

Wolfheze, 21 december 2022

Arnhem, juni 2023 (aangepast)

F.A.M. Knüppe                                               
Voorzitter   

A.M. Bleeker – van Velzen
Secretaris                                                     

P. Willemsen                                                              
Penningmeester          

S. Sijbrandij   
Lid   

P. Mennink     
Lid               

           

Stichting Grenzeloos Zicht